VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» 18-19 травня 2017 р.

Матеріал тез доповідей викладати у такій послідовності:

Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи автора(-ів) (курсив, по центру);

через рядок – НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (жирний шрифт, по центру); через рядок – основний текст;

через    рядок – СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

(жирний шрифт, по центру).

Скорочення й умовні позначення повинні відповідати діючим міжнародним стандартам.

Нумерація формул наскрізна (номер вказується у круглих дужках, вирівнювання по правому краю). Формули, таблиці та малюнки відокремлюються від основного тексту одним рядком.

Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation; формат символів – курсив; розміри: звичайний символ – 12 pt, великий індекс – 7 pt, малий індекс – 5 pt.

Розташування формул – вирівнювання по центру тексту без абзацного відступу. Нумерують лише формули, на які є посилання у тексті.

Рисунки виконують у будь-якому форматі, який сприймається Microsoft Word. Назву рисунку набирають шрифтом 10 pt, напівжирним курсивом, вирівнювання по центру.

Кількість матеріалів від одного автора не повинна перевищувати двох. Обсяг тез – до 3-х сторінок. Тези доповідей, надані з порушенням вказаних вимог, до збірника матеріалів конференції включені не будуть.

Редакційна колегія залишає за собою право на ухвалення рішення щодо публікації тез доповідей.

Тези доповідей будуть надруковані окремим збірником.

Участь у конференції безкоштовна.